Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost
codex

Kodex zásad chování zaměstnanců ISS

ISS Kodex zásad chování zaměstnanců ISS (dále jen ISS Kodex) stanoví některé klíčové zásady, které se vztahují na veškeré činnosti ISS a měly by být vodítkem pro chování všech zaměstnanců ISS.
ISS Kodex podporuje hodnoty ISS a je doplněn politikami, předpisy a pokyny ISS. ISS Kodex je součástí podmínek pracovní smlouvy s ISS.

Jeho klíčové zásady se týkají:

• zaměstnanci musí postupovat v souladu se zákonem
• ISS od svých zaměstnanců očekává, že se budou ve svém životě řídit hodnotami ISS: poctivostí, podnikavostí, odpovědností a kvalitou. 
• tam, kde chování jednotlivce není upraveno žádnými zákony ani předpisy, by každý zaměstnanec měl uplatnit zdravý úsudek a řádnou péči
• kdykoli jsou zaměstnanci na pochybách, mohou vznést dotaz ke svému nadřízenému či jinému odpovědnému zaměstnanci
• ke kolegům, zákazníkům a jiným pracovním partnerům je třeba se chovat s respektem a férově
• diskriminace a obtěžování, včetně obtěžování sexuálního, jsou v ISS nepřijatelné
• zaměstnanci ISS by při vykonávaní své práce neměli být pod vlivem alkoholu či drog
• ISS je proti jakékoli formě korupce a úplatkářství a zavázala se takovéto praktiky potírat
• ISS soutěží o zakázky za spravedlivých podmínek a výhradně na základě kvality svých služeb
• bez ohledu na místní praxi jsou přísně zakázány jakékoli soukromé platby, nelegální provize či úplatky mezi ISS a jejími zákazníky, dodavateli či státními úředníky
• přijímání darů či jiných pozorností od obchodních partnerů je přijatelné pouze v případě, že je to v daném prostředí obvyklé, tyto dary jsou relativně skromné hodnoty a slouží obchodnímu účelu.
• dodržování všech platných pravidel a předpisů pro hospodářskou soutěž je jádrem podnikatelské praxe ISS
• ISS nestanoví ceny, nerozděluje si služby ani si nedělí trhy s konkurenty
• ISS neuzavírá s konkurenty tajné dohody ohledně veřejných soutěží
• ISS nejedná s konkurenty o konkurenčních záležitostech (například o cenách, slevách, bonusech, prodejních podmínkách apod.)
• ISS zajistí, aby její dodavatelé, zákazníci a další obchodní partneři byli obeznámeni s Kodexem chování ISS
• dodávky služeb ISS budou splňovat sjednané normy pro kvalitu, bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí v místě dodání
• je respektováno soukromí zákazníků a jejich údaje jsou náležitě chráněny
• stížnosti zákazníků jsou účinně řešeny a jsou považovány za cenný přínos k trvalému zajišťování vysoké úrovně služeb
• ISS zajišťuje pro své zaměstnance vhodné pracovní podmínky, včetně odpovídajících norem ochrany zdraví a bezpečnosti
• ISS netoleruje žádnou formu diskriminace zaměstnanců, pokud jde o jejich zaměstnanecký poměr a práci; všichni zaměstnanci mají právo na spravedlivé a rovné zacházení
• ISS respektuje svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání; všichni zaměstnanci mají právo vstoupit do odborových svazů a odbory zakládat
• ISS nevyužívá žádnou nucenou ani povinnou práci
• v souladu s mezinárodními úmluvami se ISS vyhýbá zaměstnávání dětí
• ISS nabízí přiměřené mzdy, které jsou – minimálně – v souladu s místními dohodami a předpisy
• ISS podporuje zavádění a dodržování minimálních mezd
• zaměstnancům jsou nabízeny příležitosti ke školení odpovídající zastávané pozici
• ISS respektuje soukromí zaměstnanců a patřičně chrání jejich údaje
• ISS je signatářem iniciativy OSN Global Compact a zavázala se dodržovat jejích deset zásad
• ISS respektuje, podporuje a prosazuje lidská práva, uvedená v deklaraci lidských práv OSN a hlavních úmluvách Mezinárodní organizace práce
• ISS postupuje v souladu se zásadami řádné správy a řízení podniku
• ISS se zavázala neustále snižovat negativní vliv svých činností na životní prostředí 
• ISS jedná jako řádný firemní občan ve všech společnostech, kde působí
• společenské, environmentální a etické závazky ISS by měly být zohledňovány ve veškerých jednáních se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli a jinými zainteresovanými osobami