Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost

Správa a řízení

ISS má dvouúrovňovou strukturu řízení, sestávající ze správní rady a výkonného vedení skupiny (Executive Group Management - EGM). Správní rada pravidelně přezkoumává správu a řízení skupiny ve vztahu k jejím činnostem, podnikatelskému prostředí a zákonným požadavkům.

Soubor specifických pokynů Skupiny ISS pro správu a řízení byl přijat EGM a následně uveden do praxe všemi regionálními i místními subjekty. U všech činností ISS musí být dodržena následující základní pravidla:

Soulad se zákony
Toto pravidlo znamená, že je třeba vždy postupovat v souladu s místními zákony a předpisy.

Daňová politika
Základním pravidlem pro naši daňovou politiku je náš závazek dodržovat veškerou místní i mezinárodní legislativu. O daňové politice se dočtete více zde.

Firemní hodnoty ISS 
Jedná se o základní principy podnikání ISS a od všech vedoucích pracovníků se očekává, že je budou znát a řídit se jimi.
 O našich hodnotách se dozvíte více zde.

Kodex chování ISS
Každý vedoucí pracovník je povinen řídit podnikatelskou činnost ISS v souladu s naším Kodexem chování a postarat se o to, aby tytéž zásady znali a dodržovali i zaměstnanci. Tento Kodex chování byl aktualizován v roce 2010, aby byl uveden do souladu s iniciativou Global Compact OSN, a bude rozeslán nejprve kancelářským pracovníkům a poté zaměstnancům „přední linie“ (přicházejícím do styku se zákazníky). Tento Kodex chování je považován za součást podmínek, za nichž každý zaměstnanec přijímá pracovní poměr v ISS. O našich hodnotách se více dočtete zde.

Soulad s politikami Skupiny ISS 
Za tento soulad odpovídají regionální a národní vedení ISS. Všechny činnosti ISS musí být v souladu s politikami a pokyny vytýčenými skupinovými funkcemi ISS a jejich uvedení do praxe je třeba doložit. Ve snaze o vybudování pevného základu byla většina našich politik souvisejících se společenskou odpovědností v roce 2010 revidována či zdokonalena a jejich zavádění do praxe a testování bude reálně zahájeno v letech  2011-12.

Vůdčí principy ISS
Tyto principy doplňují lidský rozměr ISS Way. Jedná se o devět principů vymezujících styl vedení, který ISS očekává od každého ze svých vedoucích pracovníků. Těmito principy jsou: