Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost
whistleblower

Speak Up Channel

Společnost ISS přijala politiku "Speak Up" a reportovací systém / nástroj, který umožňuje všem zaměstnancům ISS, všem obchodním partnerům ISS a veškerým dalším zúčastněným osobám, aby důvěrným způsobem oznámili jakoukoli závažnou negativní skutečnost citlivého charakteru. Tento reportovací systém je určen pro oznamování takových závažných negativních skutečností citlivého charakteru, které mohou mít nepříznivý dopad na provoz a podnikání společnosti ISS a které, s ohledem na jejich povahu, není možné oznámit běžným reportingem.  Společnost ISS bude ke každému takovému oznámení přistupovat vážně a odpovídajícím způsobem. Speak Up (reportovací systém), viz níže, Vám umožní určit, zda má závažná negativní skutečnost, kterou chcete oznámit, lokální charakter či se jedná o skutečnost mající vliv na celou skupinu ISS. Každou stížnost/oznámení obdrží vedoucí interního auditu skupiny ISS.

V případě, že chcete nahlásit vážné nebo citlivé podezření, můžete to nahlásit Vedoucímu interního auditu skupiny ISS prostřednictvím zabezpečené a externě umístěné oznamovací stránky

Stanovení politiky

V souladu s hodnotami společnosti ISS a Pravidly chování zaměstnanců je firemní integrita ISS nezpochybnitelná. Jsme zavázáni podnikat v souladu se zákonem a vysokými etickými standardy.

Tato politika má za cíl:
  • umožnit zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším zúčastněným stranám upozornit na jakékoli vážné a citlivé skutečnosti / podezření;
  • zajistit, že s takovými podezřeními je nakládáno vážně a odpovídajícím způsobem a 
  • zajistit, že jakákoliv osoba vyjadřující vážné podezření v dobré víře bude chráněna před odvetou či represemi.

Zaměstnanci, kteří mají podezření, jsou vybízeni k prodiskutování takových záležitostí nejdříve se svými nadřízenými, manažery nebo dalšími příslušnými osobami, např. místním personálním oddělením, místním právním poradcem nebo finančním ředitelem.

Podezření vztahující se k záležitostem na místním pracovišti, jako jsou konflikty s kolegy a manažery, disciplinární sankce, správné a včasné vyplácení mezd a benefity, by měla být normálně řešena lokálně, pokud není záležitost mimořádně vážná, jak je popsáno níže, nebo ji nelze oznámit normální cestou.   Tato politika je určena pro vážná a citlivá podezření, která by mohla mít negativní dopad na provoz a podnikání ISS a které kvůli jejich povaze nelze oznámit normální oznamovací cestou, např.:
  • nezákonná činnost;
  • finanční podvody (např. manipulace s účetnictvím, nesoulad s interními kontrolními postupy, zpronevěra majetku nebo podvodná prohlášení);
  • úplatky nebo korupce (např. konflikty zájmů, úplatkářství, sponzorské dary, dárky nebo odměny za urychlení vyřízení věci);
  • porušení soutěžního práva (např. kartelové dohody, výměna informací citlivých z hlediska ceny, tajná dohoda s konkurenty);
  • vážné ohrožení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti;
  • činnosti, které podle zákona, dohody nebo smlouvy představují vážné protiprávní jednání (např. diskriminační praktiky, využívání dětské práce, porušování lidských práv).

Diskrétnost

Veškerá komunikace bude anonymní a důvěrná, pokud přímo neuvedete jiné pokyny. Budete vyzváni ke své identifikaci a vysvětlení vašeho podezření co nejpodrobněji, aby bylo možné záležitost vyšetřit. Další dotazy a vyšetřování nemusí být možné, pokud zdroj informací není identifikován. Abyste pomohli ISS při vyšetřování stížnosti, poskytněte prosím co nejvíce informací.

ISS bude nakládat se všemi podezřeními a problémy uvedenými v tomto postupu důvěrně s výjimkou rozsahu potřebného k provedení kompletního a uspokojivého vyšetřování. Identita stížnosti bude uchována v tajnosti.

Žádná diskriminace ani represe

ISS zajistí, že nedojde k žádné diskriminaci ani represi vůči jakémukoliv zaměstnanci nebo třetí straně, která oznámí podezření ISS v dobré víře zakládající se na vlastních znalostech. Pokud někdo věří, že čelí odplatě kvůli oznámení nebo účasti na vyšetřování, měl by tuto vnímanou odplatu okamžitě ohlásit vedoucímu interního auditu skupiny. Všechna tato oznámení budou prošetřována diskrétně.

Tvrzení uváděná ve zlém úmyslu a bez faktických podkladů mohou mít za následek disciplinární řízení nebo jinou odpovídající reakci.

Přijetí a uchování oznámení znepokojujících skutečností a jejich vyšetřování

Všechny stížnosti nebo oznámení dostane vedoucí interního auditu skupiny (Head of Group Internal Audit). Vedoucí interního auditu skupiny 1) zaznamená všechny hlášené stížnosti nebo podezření, 2) zváží závažnost a důvěryhodnost stížnosti nebo oznámení / podezření a 3) odpovídajícím způsobem postupuje při určení vhodné reakce. Některé stížnosti nebo podezření lze vyřešit bez nutnosti vyšetřování.
Vedoucí interního auditu skupiny toto v důvěrnosti konzultuje s kontrolní komisí (Audit Committee), (nebo jiným orgánem určeným kontrolní komisí) nebo výše postavenými členy managementu. Může také angažovat externí auditory, vyšetřovatele a/nebo právníky pro pomoc při vyšetřování a analýze výsledků vyšetřování.

Závěry vyšetřování budou postoupeny kontrolní komisi. Kontrolní komise může podle závažnosti a rozsahu provinění rozhodnout o předložení vyšetřovacího protokolu představenstvu společnosti.

Nápravné opatření

Zjistí-li vyšetřování jakékoli porušení této politiky, bude přijato odpovídající nápravné opatření.
 
Uchování záznamů
ISS uchová kopii všech stížností nebo oznámení / podezření, vyšetřovacích protokolů a jejich relevantní dokumentace. Kontrolní komise rozhodne o délce zachování všech těchto záznamů u společnosti ISS, a to podle omezení v platné legislativě.

http://www.issworld.com/corporate-responsibility/approach-to-cr/speak-up

http://www.issworld.com/corporate-responsibility/approach-to-cr/speak-up/incident-reporting
Ohlašte incident

224x100-report-an-incident

Ohlaste incident prostřednictvím našeho on-line nástroje nebo telefonické Hotline

Informujte se na existující případ

224x100-enquire-on-a-case

Pokračujte na incident, který jste již dříve podali

Speak Up politika

224x100-speak-up-policy

Zde si před ohlášením incidentu přečtěte nebo stáhnetě naši Speak Up politiku

Speak Up manuál

224x100-speak-up-guide

Zde si přečtěte náš ‚Speak Up‘ manuál a dozvíte se jak ohlásit incident